Gorton Monastery Wedding Fair

19th January 2020
Gorton, Manchester, UK
The Monastery
Free entry
Gorton Monastery Wedding Fair
Iona Fisher